The Authority’s November 3, 2020 Directors Election for Voting District No. 4 is being held jointly with Harris County, which means Harris County will run the polls. For a map of Voting District No. 4, please visit https://www.nhcrwa.com/maps.   For the latest information regarding the contests which will appear on your ballot, as well as current early and election day voting locations and hours of operation, please visit the Harris County Clerk’s website: https://www.harrisvotes.com/.

La Elección de Directores de la Autoridad del 3 de noviembre de 2020 para el Distrito de Votación No. 4 se llevará a cabo junto con el Condado de Harris, lo que significa que el Condado de Harris administrará las urnas. Para obtener un mapa del Distrito de Votación No. 4, visite https://www.nhcrwa.com/maps.  Para obtener la información más reciente sobre las contiendas que aparecerán en su boleta de votación, así como las localidades vigentes de votación anticipada y del día de elección y los horarios de atención, visite el sitio web del Secretario del Condado de Harris: https://www.harrisvotes.com/.

Cuộc Bầu Cử Các Giám Đốc ngày 3 tháng Mười Một, 2020 của Cơ Quan cho Địa Hạt Bầu Cử Số 4 đang được tổ chức kết hợp với Quận Harris, điều đồng nghĩa với việc Quận Harris sẽ điều hành các phòng phiếu. Để có được bản đồ của Địa Hạt Bầu Cử Số 4, vui lòng ghé thăm https://www.nhcrwa.com/maps. Để biết thông tin cập nhật nhất về các vòng tranh cử sẽ hiện diện trong lá phiếu của quý vị, cũng như các địa điểm bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu vào ngày bầu cử và giờ hoạt động, vui lòng truy cập trang mạng của Thư Ký Quận Harris https://www.harrisvotes.com/.

本管理局的2020年11月3日的為第4選區的董事選舉將於Harris縣聯合舉行,這意味著Harris縣將管理投票。欲了解第4選區的地圖,請訪問https://www.nhcrwa.com/maps。 有關將在您的選票上顯示的選舉的最新信息,以及當前的提前和選舉日投票地點以及開放時間,請訪問Harris縣書記官的網站: https://www.harrisvotes.com/

Deadline for Filing for Candidacy:

The deadline to file an application for a place on the November 3, 2020 General Election Ballot is Monday, August 17, 2020 at 5:00 p.m. The first day that such application may be filed is Saturday, July 18, 2020.

Requirements for filing for candidacy:

To be eligible to be a candidate for the office of Director of the North Harris County Regional Water Authority, a person must:

  1. Be at least 18 years old; and
  2. Be a qualified voter in the voting district from which the person is elected.

Election Documents

Amended Agenda – Canvassing Meeting 11-17-20

Notice of Election

Sample Ballot

NOTICE OF VOTING ORDER PRIORITY
AVISO de PRIORIDAD de ORDEN de VOTACIÓN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ƯU TIÊN ĐẦU PHIẾU
殘障選民投票優先權公告

NOTICE OF DRAWING FOR POSITION ON BALLOT
AVISO DE SORTEO PARA LA POSICIÓN EN LAS BOLETAS ELECTORALES
THOÂNG BAÙO VEÀ VIEÄC RUÙT THAÊM CHO NÔI GHI TREÂN PHIEÁU BAÀU
抽籤決定選票職務之通知

Amended Notice of Deadline to File Application for Place on Ballot (00312306xAB154)

Notice of Deadline to File Application for Place on the Ballot (00307978xAB154)

AVISO DE FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR SOLICITUDES PARA UN LUGAR EN LA BOLETA
THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP ĐƠN THAM GIA TRÊN LÁ PHIẾU BẦU CỬ
申請選票席位截止公告

Notice of Appointment of Designated Agent (00307976xAB154)

AVISO DE NOMBRAMIENTO DE AGENTE DESIGNADO
THÔNG BÁO BỔ NHIỆM ĐẠI DIỆN CHỈ ĐỊNH
指定代理人委任公告

Fecha límite para presentar la candidatura:

El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 3 de noviembre de 2020 es el lunes 17 de agosto de 2020 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el sábado 18 de julio de 2020.

Requisitos para presentar la candidatura:

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director de la Autoridad Regional de Agua del Norte del Condado de Harris, es obligatorio:

  1. Tener, como mínimo, 18 años, y
  2. Ser un votante habilitado en el distrito de votación del cual se elige la persona.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử:

Thời gian nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một, 2020 là từ thứ Bảy, ngày 18 tháng Bảy, 2020 đến 5 giờ chiều thứ Hai, 17 tháng Tám, 2020.

Yêu cầu nộp đơn tranh cử:

Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho chức vụ Giám Đốc Cơ Quan Cấp Thoát Nước Khu Vực Phía Bắc Quận Harris, người đó phải:

  1. Đủ 18 tuổi; và
  2. Là một cử tri hội đủ điều kiện trong địa hạt bỏ phiếu mà người đó được bầu.

申報參選截止日期

申報2020年11月3日普通選舉參選申請的截止日期為2020817日(週一)下午5:00。可申報申請的第一天為2020718日(週六)

申報參選要求

成為HARRIS縣地區水務局董事職位候選人必須符合以下要求:

  1. 年滿18歲;以及
  2. 是此人投票所在的投票區的合資格選民。