Deadline for Filing for Candidacy:

The deadline to file an application for a place on the November 3, 2020 General Election Ballot is Monday, August 17, 2020 at 5:00 p.m. The first day that such application may be filed is Saturday, July 18, 2020.

Requirements for filing for candidacy:

To be eligible to be a candidate for the office of Director of the North Harris County Regional Water Authority, a person must:

  1. Be at least 18 years old; and
  2. Be a qualified voter in the voting district from which the person is elected.

Fecha límite para presentar la candidatura:

El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 3 de noviembre de 2020 es el lunes 17 de agosto de 2020 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el sábado 18 de julio de 2020.

Requisitos para presentar la candidatura:

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director de la Autoridad Regional de Agua del Norte del Condado de Harris, es obligatorio:

  1. Tener, como mínimo, 18 años, y
  2. Ser un votante habilitado en el distrito de votación del cual se elige la persona.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử:

Thời gian nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một, 2020 là từ thứ Bảy, ngày 18 tháng Bảy, 2020 đến 5 giờ chiều thứ Hai, 17 tháng Tám, 2020.

Yêu cầu nộp đơn tranh cử:

Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho chức vụ Giám Đốc Cơ Quan Cấp Thoát Nước Khu Vực Phía Bắc Quận Harris, người đó phải:

  1. Đủ 18 tuổi; và
  2. Là một cử tri hội đủ điều kiện trong địa hạt bỏ phiếu mà người đó được bầu.

申報參選截止日期

申報2020年11月3日普通選舉參選申請的截止日期為2020817日(週一)下午5:00。可申報申請的第一天為2020718日(週六)

申報參選要求

成為HARRIS縣地區水務局董事職位候選人必須符合以下要求:

  1. 年滿18歲;以及
  2. 是此人投票所在的投票區的合資格選民。