Deadline for Filing for Candidacy:

The deadline to file an application for a place on the November 3, 2020 General Election Ballot is Monday, August 17, 2020 at 5:00 p.m. The first day that such application may be filed is Saturday, July 18, 2020.

Requirements for filing for candidacy:

To be eligible to be a candidate for the office of Director of the North Harris County Regional Water Authority, a person must:

  1. Be at least 18 years old; and
  2. Be a qualified voter in the voting district from which the person is elected.

Election Documents

NOTICE OF DRAWING FOR POSITION ON BALLOT
AVISO DE SORTEO PARA LA POSICIÓN EN LAS BOLETAS ELECTORALES
THOÂNG BAÙO VEÀ VIEÄC RUÙT THAÊM CHO NÔI GHI TREÂN PHIEÁU BAÀU
抽籤決定選票職務之通知

Amended Notice of Deadline to File Application for Place on Ballot (00312306xAB154)

Notice of Deadline to File Application for Place on the Ballot (00307978xAB154)

AVISO DE FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR SOLICITUDES PARA UN LUGAR EN LA BOLETA
THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP ĐƠN THAM GIA TRÊN LÁ PHIẾU BẦU CỬ
申請選票席位截止公告

Notice of Appointment of Designated Agent (00307976xAB154)

AVISO DE NOMBRAMIENTO DE AGENTE DESIGNADO
THÔNG BÁO BỔ NHIỆM ĐẠI DIỆN CHỈ ĐỊNH
指定代理人委任公告

Fecha límite para presentar la candidatura:

El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 3 de noviembre de 2020 es el lunes 17 de agosto de 2020 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el sábado 18 de julio de 2020.

Requisitos para presentar la candidatura:

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director de la Autoridad Regional de Agua del Norte del Condado de Harris, es obligatorio:

  1. Tener, como mínimo, 18 años, y
  2. Ser un votante habilitado en el distrito de votación del cual se elige la persona.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử:

Thời gian nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một, 2020 là từ thứ Bảy, ngày 18 tháng Bảy, 2020 đến 5 giờ chiều thứ Hai, 17 tháng Tám, 2020.

Yêu cầu nộp đơn tranh cử:

Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho chức vụ Giám Đốc Cơ Quan Cấp Thoát Nước Khu Vực Phía Bắc Quận Harris, người đó phải:

  1. Đủ 18 tuổi; và
  2. Là một cử tri hội đủ điều kiện trong địa hạt bỏ phiếu mà người đó được bầu.

申報參選截止日期

申報2020年11月3日普通選舉參選申請的截止日期為2020817日(週一)下午5:00。可申報申請的第一天為2020718日(週六)

申報參選要求

成為HARRIS縣地區水務局董事職位候選人必須符合以下要求:

  1. 年滿18歲;以及
  2. 是此人投票所在的投票區的合資格選民。