November 8, 2022 General Elections

Order Declaring Unopposed Candidate (District 1) Elected to Office and Canceling Election


Notice of Drawing for Position on Ballot

AVISO DE SORTEO PARA LA POSICIÓN EN LAS BOLETAS ELECTORALES

THOÂNG BAÙO VEÀ VIEÄC RUÙT THAÊM CHO NÔI GHI TREÂN PHIEÁU BAÀU

抽籤決定選票職務之通知

Notice of Deadline to File Applications for Place on the Ballot

AVISO DE FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR SOLICITUDES PARA UN LUGAR EN LA BOLETA

THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP ĐƠN THAM GIA TRÊN LÁ PHIẾU BẦU CỬ

申請選票席位截止公告

Notice of Appointment of Designated Agent

AVISO DE NOMBRAMIENTO DE AGENTE DESIGNADO

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM ĐẠI DIỆN CHỈ ĐỊNH

指定代理人委任公告

Deadline for Filing for Candidacy:

The deadline to file an application for a place on the November 8, 2022 General Election Ballot is Monday, August 22, 2022 at 5:00 p.m. The first day that such application may be filed is Saturday, July 23, 2022. The last day to file a Declaration of Write-In Candidacy is Friday, August 26, 2022.

Fecha límite para presentar la candidatura:

El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 8 de noviembre de 2022 es el lunes 22 de agosto de 2022 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el sábado 23 de julio de 2022. El último día para presentar una Declaración de candidatura por escrito es el viernes 26 de agosto de 2022.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử:

Thời gian nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 8 tháng Mười Một, 2022 là từ thứ Bảy, ngày 23 tháng Bảy, 2022 đến 5 giờ chiều thứ Hai, 22 tháng Tám, 2022. Ngày hạn chót nộp đơn Tuyên Bố Tranh Cử theo diện Ứng Cử Viên Ghi Thêm là thứ Sáu, ngày 26 tháng Tám, 2022.

申報參選截止日期

登記申請2022年11月8日普通選舉選票上席位的截止日期是2022年8月22日(週一),下午5:00。此登記申請的第一天可能是2022年6月23日(週六)。提交自填候選人聲明的最後日期是2022年8月26日(週五)。

Requirements for filing for candidacy:

Please contact Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC, the District’s designated agent for elections, if you have any questions related to the District’s November 8, 2022 Election or would like to request a candidate package. You can contact Alison Millerof RBAP by phone at (713) 237-1221 or by email at amiller@rbaplaw.com.

Requisitos para presentar la candidatura:

Comuníquese con Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC, el agente designado del Distrito para las elecciones, si tiene alguna pregunta relacionada con la Elección de Directores / del 8 de noviembre de 2022 del Distrito, o si desea solicitar un paquete de candidatos. Puede contactarse con Alison Miller de RBAP llamando al (713) 237-1221 o por correo electrónico a amiller@rbaplaw.com.

Yêu cầu nộp đơn tranh cử:

Vui lòng liên lạc Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC, đại diện được ủy quyền của Cơ Quan cho các cuộc bầu cử, nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến Cuộc Bầu Cử Giám Đốc Ngày 8 tháng Mười Một, 2022của Cơ Quan hoặc muốn yêu cầu cung cấp một bộ hồ sơ ứng cử viên.  Quý vị có thể liên lạc với cô Alison Miller công ty RBAP qua điện thoại tại số (713)237-1221 hoặc qua email tại amiller@rbaplaw.com.

申報參選要求

如果您對本區2022年11月8日 董事 選舉有任何疑問,或想索取候選人完整資料,請與本區指定選舉代理Radcliffe Bobbitt Adams Polley PLLC聯絡。您可以透過電話(713)237-1221或發送電子郵件至amiller@rbaplaw.com與RBAP的Alison Miller聯絡。

Qualifications for Office:

To be eligible to be a candidate for the office of Director of the North Harris County Regional Water Authority, a person must:

 1. Be at least 18 years old; and
 2. Be a qualified voter in the voting district from which the person is elected.

Requisitos para postularse para un Cargo:

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director de la Autoridad Regional de Agua del Norte del Condado de Harris, es obligatorio:

  1. Tener, como mínimo, 18 años, y
  2. Ser un votante habilitado en el distrito de votación del cual se elige la persona.

Tiêu chuẩn điều kiện đảm trách Chức Vụ:

Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho chức vụ Giám Đốc Cơ Quan Cấp Thoát Nước Khu Vực Phía Bắc Quận Harris, người đó phải:

  1. Đủ 18 tuổi; và
  2. Là một cử tri hội đủ điều kiện trong địa hạt bỏ phiếu mà người đó được bầu.

任職資格:

成為HARRIS縣地區水務局董事職位候選人必須符合以下要求:

  1. 年滿18歲;以及
  2. 是此人投票所在的投票區的合資格選民。